Informatii noi despre fonduri: Masura 313 si Masura 312

octombrie 5, 2009

S-au lansat ghidurile pentru masurile 312 si 313.

Informatii despre Masura 312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” gasit pe site-ul APDRP, de acolo se poate da jos ghidul solicitantului.

La fel si despre Masura 313 – „Incurajarea activitatilor turistice” se pot gasi informatii despre modul in care se fac proiectele.

romcom-color-kit


Fonduri Europene Pentru Microintreprinderi Din Mediul Rural – Masura 312

mai 26, 2009

business

Beneficiari eligibili

 1. Micro-intreprinderile (avand mai putin de 10 angajati si realizeza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale in valoare de pana la 2,0 milioane de euro echivalent in lei).
 2. Persoanele fizice (neiregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la semnarea de finantare sa se autorizeze cu un statut mimin de persoana fizica autorizata sis a functioneze ca si microintreprinderi.

Conditii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului.

 • microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate (start-up) trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea in spatiu rural (atat sediu social cat si punctul de lucru terbuie sa fie amplasate in mediul rural)
 • beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei – microintreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate ( sa nu aibe datorii la bugetul de stat, sa nu fie in faliment, lichidare)
 • beneficiarul sau responsabilul de proiect sa faca dovada detinerii de aptitudini manageriale si de marketing sau in accord cu activitatea propusa prin proiect ( experienta/cursuri de calificare etc.) sau sa dobendesca pana la efectuarea ultimei plati
 • beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele necesare investititiei si avizele/autorizatiile de mediu necesare investitiei
 • beneficiarul sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de concesiune pe o perioda de cel putin 10 ani.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

a) investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productive – pentru efectuarea activitatii vizate de proiect, constructia de cladiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea a aferenta cu echipamente, utilaje). Important – achizitionarea de mijloacea de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in studiul de fezabilitate/memoriu justifictiv.

b) Investitii necorporale (software, patente, licente, etc.)

In cadrul masurii 312 se pot realiza urmatoarele tipuri de investitii:

 1. Investitii in activitati non-agricole productive cum ar fi: – industria usoara (articole de pielarie, incaltaminte, lana, blana, tricotaje, produse de uz gospodaresc, produse, produse odorizante, etc.) – activitati de procesare industriala a produselor lemnoase – incepnad cu stadiul de cherestea (producerea de mobila de exemplu) – mecanica fina, asamblare de masini, unelte si obiecte casnice, producerea de ambalaje etc.
 2. Activitati pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti, de artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritului, brodatului, confectionare instrumente musicale traditionale etc.) precum si marketingul acestora ( mici magazine de desfacere a propriilor produse obtinute din aceste activitati)
 3. Servicii pentru populatia rurala: – servicii de croitorie, frizerie, cizmarie – servicii de conectare si difuzare internet – servicii de mecanizare, transport (altele decat achizitia mijloacelor de transport), protectie fitosanitara, insamantare artificiala a animalelor – servicii de reparatii masini, unelte si obiecte casnice; achizitia de echipamente de producerea energiei din alte surse regenerabile altele decat biocombustibilii dar numai ca parte componenta a proiectelor de investitii sprijinite prin aceasta masura.

Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile

 • 50.000 Euro/proiect pentru PFA
 • 100.000 Euro/proiect pentru microintreprinderile care desfasoara activitate in sectorul transportului rutier
 • 200.000 Euro/proiect pentru celelalte microintreprinderi ( clasificate conform codului caen)

Punctajul acordat proiectului:

 • Aplicantul nu mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru investitii similare in ultimii 3 ani – 15 puncte
 • Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca / 25.000 Euro ( daca valoarea ajutorului nerambursabil/numar de locuri de munca nou create este mai mare sau egal cu 25.000 Euro atunci proiectul primeste punctaj – 20 de puncte
 • Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat – 20 de puncte
 • Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor – 20 de puncte
 • Micro-intreprinderi nou infiintate (start-up-uri) – 25 puncte

Lista detaliata a Codurilor CAEN eligibile pe Masura 312

Pentru consultanta Romcom va sta la dispozitie.

Pentru informatii suplimentare puteti accesa link-ul apdrp.ro